Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

 CONSULTARE/DEZBATERE PUBLICĂ


Se supune dezbaterii/consultării publice ... Publicat:
Proiectul de hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune a unor activități din cadrul Serviciului public de salubrizare al orașului Simeria 13.04.2021

Proiectul de hotarare pentru aprobarea «Planului de ordine şi siguranţă publică al oraşului simeria pe anul 2021» 29.03.2021

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului bugetul local al oraşului Simeria pentru anul 2021 24.03.2021

Proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului pentru Clubul Sportiv CFR Simeria pe anul 2021 24.03.2021

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului pentru Centrul Cultural şi de Creatie al oraşului Simeria pe anul 2021 24.03.2021

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de autofinanţate al oraşului Simeria pe anul 2021 24.03.2021

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului împrumutului al oraşului Simeria pe anul 2021 24.03.2021

Proiectul de hotarâre privind proiectului de hotărâre privind aprobarea „Calendarului Acţiunilor Cultural-Artistice pentu anul 2020” a Centrului Cultural şi de Creaţie al oraşului Simeria 24.03.2021

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea «Planului de lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de VMG pe anul 2021 în orașul Simeria» 17.02.2021

Proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei Tehnicede Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Orașului Simeria și a Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia 15.02.2021

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială Simeria 27.01.2021

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea «Planului anual de acțiune privind serviciile sociale ale orașului Simeria pentru anul 2021» 26.01.2021

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale S.C. SIMPRESTUTIL S.R.L. SIMERIA 17.12.2020

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune a Serviciului de iluminat public din orașul Simeria. 15.12.2020

Proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe, taxe speciale şi amenzile aplicabile în anul 2021, în orașul Simeria, 09.11.2020

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale S.C. SIMPRESTUTIL S.R.L. Simeria 05.11.2020

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ – teritorială a oraşului Simeria, pentru anul şcolar 2021-2022 15.10.2020

Proiectul de hotărâre privind aprobarea „Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a oraşului Simeria”. 01.09.2020

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale S.C. SIMPRESTUTIL S.R.L. SIMERIA 27.08.2020

Proiectul de hotărâre privind aprobarea „Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a oraşului Simeria”. 12.08.2020

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru acordarea titlului de Cetăţean de onoare al oraşului Simeria, precum şi acordarea unor diplome şi premii. 12.08.2020

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul „Locuinţă individuală,anexe,bazin septic şi împrejmuire”, situat în judeţul Hunedoara, Oraşul Simeria, acces din strada Preot Nistor Socaciu,f.nr., beneficiar fiind STĂNILĂ ANTONIE VICTOR 27.07.2020

Proiectul de Hotărâre pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, prin adiţionarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare nr. 1760/760/27.11.2018 16.07.2020

Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei nr.l Ia H.C.L nr.25/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Cultural şi de Creaţie al oraşului Simeria 07.07.2020

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea acordarii unor facilităti fiscale conform Ordonanței de Urgentă a guvernului nr. 69/2020 02.07.2020

Proiectul de Hotărâre privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local al orașului Simeria 02.07.2020

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social furnizat în comunitate prin Compartimentul "Servicii de asistență comunitară" din cadrul Direcției de Asistență Socială Simeria 18.06.2020

Proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru autorităţile administraţiei publice locale ale oraşului Simeria 11.05.2020

Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea organigramei și a statului de funcții a Direcției de Asistență Socială Simeria 14.04.2020

Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea "Actului adițional la Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare lntercomunitară al Serviciului județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân", "Actului adițional la Statutul Asociației de Dezvoltare lntercomunitară al Serviciului județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân", "Contractului privind delegarea gestiunii Serviciului public de gestionare a cainilor fără stăpân din Oraș Simeria, județul Hunedoara" și a "Regulamentului de organizare și funcționare a Asociației de Dezvoltare lntercomunitară al Serviciului județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân" 11.03.2020

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de ordine și siguranță publică 26.02.2020

Proiectul de hotărâre pentru completarea anexei la H.C.L nr.84/2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv “CFR” Simeria 20.02.2020

Proiectul de Hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor de pe raza Orasului Simeria, care nu se supun înmatricularii 14.02.2020

Proiectul de Hotarare privind aprobarea bugetului pentru Clubul Sportiv CFR Simeria pe anul 2020 27.01.2020

Proiectul de Hotarare privind aprobarea bugetului pentru Centru Cultural şi de Creatie al oraşului Simeria pe anul 2020 27.01.2020

Proiectul de Hotarare privind aprobarea bugetului de autofinanţate al oraşului Simeria pe anul 2020 27.01.2020

Proiectul de Hotarare privind aprobarea bugetului împrumutului al oraşului Simeria pe anul 2020 27.01.2020

Proiectul de Hotarare privind aprobarea bugetului bugetul local al oraşului Simeria pentru anul 2020

27.01.2020

Proiectul de Hotarare privind aprobarea „Calendarului Acţiunilor Cultural-Artistice pentu anul 2020” a Centrului Cultural şi de Creaţie al oraşului Simeria pentru anul 2020 27.01.2020

Proiectul de Hotarare privind stabilirea salarizării pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ale oraşului Simeria, începând cu anul 2020

23.01.2020

Proiectul de Hotarare pentru aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de VMG pe anul 2020, în ora§ul Simeria

22.01.2020

Proiectul de Hotarare pentru aprobarea Planul Anual de Acțiune 2020 privind serviciile sociale ale orașului Simeria

23.12.2019

Proiectul de Hotarare privind modificarea Art.1 din HCL Nr.83/2019

02.12.2019

Proiectul de Hotarare privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ – teritorială a Oraşului Simeria, pentru anul şcolar 2020-2021.

19.11.2019

Proiect propus pentru zonarea fiscala a orasului Simeria in vederea stabilirii impozitelor si taxelor la nivelul orasului Simeria in anul 2020

11.11.2019

Proiectul de Hotarare privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe, taxe speciale şi amenzile aplicabile în anul 2020 in orasul Simeria

11.11.2019

Proiect de Hotărâre aprobarea organigramei și a statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Simeria, structură cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al orașului Simeria

05.11.2019

Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "CONSTRUIRE LOCUINȚĂ D+P+M, ANEXĂ ȘI REFACERE GARD LA FRONTUL STRADAL", beneficiarI: FRANȚUZU Ovidiu C-tin și FRANȚUZU Simona-Maria

28.10.2019

Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal "AMENAJARE INCINTA PT. PRODUCTIE ARTIZANALA ŞI AGREMENT", beneficiar: ALMĂȘAN VLAD-ALEXANDRU

25.10.2019

Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal "COMPLEX DE LOCUINŢE SOCIALE", beneficiar: Orașul SIMERIA

17.10.2019

Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal "CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ, SIMERIA VECHE, JUD.HUNEDOARA", beneficiar: PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ SIMERIA VECHE

13.09.2019

Proiect de hotărâre privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al Oraşului Simeria

13.09.2019
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal "EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE PENTRU REALIZARE AMENAJARE PISCICOLĂ", beneficiar: SC G&B EXPLORING TIME SRL 10.09.2019

Proiect de Hotărâre pentru aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONATRE A CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI SIMERIA

28.08.2019

Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire casă de vacanță", beneficiari: BĂDILĂ MARIA și BĂDILĂ IOAN

02.07.2019

Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Deschidere iaz piscicol", beneficiar SC BAGGER AGREGATE

31.05.2019

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social de zi „Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii Simeria”

14.05.2019

Proiect de Hotărâre pentru completarea anexei la HCL nr.63/2018 privind "Normele pentru îmbunătățirea activităților de gospodărire, curățenie, întreținerea, păstrarea ordinii și liniști publice, comerț și conservarea mediului pe raza administrativ-teritorială a orașului Simeria"

25.04.2019

Proiect de hotarâre pentru «Aprobarea Caietului de sarcini pentru activitatea de deratizare, dezinsectie idezinfectie pe teritoriul oraului Simeria»

19.04.2019

Proiect de Dispoziție privind actualizarea delimitării Secției de votare nr.243 din orașul Simeria

03.04.2019

Proiect de hotarâre pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al Primarului orașului Simeria

03.04.2019

Proiect de Hotărâre privind aprobarea «Calendarului Acțiunilor Cultural-Artistice pentru anul 2019» a Centrului Cultural și de Creație al orașului Simeria.

01.04.2019

Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului imprumutului intern al oraşului Simeria pentru anul 2019.

01.04.2019

Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului local al oraşului Simeria pentru anul 2019.

01.04.2019

Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de autofinantate al oraşului Simeria pe anul 2019

01.04.2019

Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului pentru Centru Cultural si de Creaţie al oraşului Simeria pe anul 2019.

01.04.2019

Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului pentru Clubul Sportiv CFR Simeria pe anul 2019

01.04.2019

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea "Planului de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de VMG, pe anul 2019 în orașul Simeria"

05.02.2019

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea "PROJECT DE AMENAJAMENT PASTORAL PENTRU PAJlSTILE PROPRIETARILOR ȘI/SAU DETINATORILOR LEGALI Al U.A.T. SIMERIA"

22.01.2019

Proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază şi a coeficienţilor de ierarhizare a funcţiilor publice şi contractuale din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Simeria, începând cu luna ianuarie 2019

15.01.2019

Proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază şi a coeficienţilor de ierarhizare pentru funcţiile publice şi contractuale din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Simeria şi din serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului local al oraşului Simeria, începând cu luna ianuarie 2019

15.01.2019

Arhiva
Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi [email protected]
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.