Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

Proceduri Operationale
Controlul intern reprezintă ansamblul politicilor și procedurilor concepute și implementate de către managementul și personalul entității publice, în vederea furnizării unei asigurări rezonabile pentru: atingerea obiectivelor entității publice într-un mod economic, efficient și eficace; respectarea regulilor externe și a politicilor și regulilor managementului; protejarea bunurilor și a informațiilor; prevenirea și depistarea fraudelor și greșelilor; calitatea documentelor de contabilitate și producerea în timp util de informații de încredere, referitoare la segmentul financiar și de management.
      Conform OMFP 946/2005 republicat,  conducătorul fiecărei entități publice dispune, ținând cont de particularitățile cadrului legal de organizare și funcționare, precum și de standardele prevăzute în OMFP 946/2005, măsurile necesare pentru elaborarea și/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activități.
         Obiectivele, acțiunile, responsabilitățile, termenele, precum și alte componente ale măsurilor respective se cuprind în programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, elaborat și actualizat la nivelul fiecărei entități publice.

Temeiul legal pentru implementarea controlului intern/managerial

1.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.649/2011 pentru pentru modificarea şi completarea Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140/24.II.2011)

2.Legea nr. 234/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999. (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831/13.XII.2010)

3.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.389/2006 privind modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771/12.IX.2006)

4.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţi publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675/28.VII.2005)

5.Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799/12.XI.2003)

6.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320/13.V.2003)

7.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.679/2003 pentru modificarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003, cu modificările ulterioare (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874/9.XII.2003)

8.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.226/2003 pentru modificarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 666/19.IX.2003)

9.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 912/2004  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003, cu modificările ulterioare (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627/9.VII.2004)

Standardele de control intern/managerial definesc un minimum de reguli de management, pe care toate entitățile publice trebuie să le urmeze.
Obiectivul standardelor este de a crea un model de control intern/managerial uniform și coerent. De asemenea, standardele constituie un sistem de referință, în raport cu care se evaluează sistemele de control intern/managerial, se identifică zonele și direcțiile de schimbare.

STANDARDELE DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL LA ENTITĂȚILE PUBLICE
—lista standardelor —

— Mediul de control

Standardul 1 — ETICA, INTEGRITATEA
Standardul 2 — ATRIBUȚII, FUNCȚII, SARCINI
Standardul 3 — COMPETENȚA, PERFORMANȚA
Standardul 4 — FUNCȚII SENSIBILE
Standardul 5 — DELEGAREA
Standardul 6 — STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

— Performanțe și managementul riscului
Standardul 7 — OBIECTIVE
Standardul 8 — PLANIFICAREA
Standardul 9 — COORDONAREA
Standardul 10 — MONITORIZAREA PERFORMANȚELOR
Standardul 11 — MANAGEMENTUL RISCULUI
Standardul 15 — IPOTEZE, REEVALUĂRI

— Informarea și comunicarea
Standardul 12 — INFORMAREA
Standardul 13 — COMUNICAREA
Standardul 14 — CORESPONDENȚA
Standardul 16 — SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR

— Activități de control
Standardul 17 — PROCEDURI
Standardul 18 — SEPARAREA ATRIBUȚIILOR
Standardul 19 — SUPRAVEGHEREA
Standardul 20 — GESTIONAREA ABATERILOR
Standardul 21 — CONTINUITATEA ACTIVITĂȚII
Standardul 22 — STRATEGII DE CONTROL
Standardul 23 — ACCESUL LA RESURSE

— Auditarea și evaluarea
Standardul 24 — VERIFICAREA ȘI EVALUAREA CONTROLULUI
Standardul 25 — AUDITUL INTERN


CONSIDERATII GENERALE ASUPRA STANDARDULUI 17-PROCEDURI

17.1. Descrierea standardului
Pentru activitățile din cadrul entității publice și, în special, pentru operațiunile economice, aceasta elaborează proceduri scrise, care se comunică tuturor salariaților implicați.

17.2. Cerințe generale
— Entitatea publică trebuie să se asigure că, pentru orice acțiune și/sau eveniment semnificativ, există o documentație adecvată și că operațiunile sunt consemnate în documente;
— Documentația trebuie să fie completă, precisă și să corespundă structurilor și politicilor entității publice;
— Documentația cuprinde politici administrative, manuale, instrucțiuni operaționale, checklists -uri sau alte forme de prezentare a procedurilor;
— Documentația trebuie să fie actualizată, utilă, precisă, ușor de examinat, disponibilă și accesibilă managerului, salariaților, precum și terților, dacă este cazul;
— Documentația asigură continuitatea activității, în pofida fluctuației de personal;
— Lipsa documentației, caracterul incomplet sau/și neactualizarea acesteia constituie riscuri în realizarea obiectivelor;
— Întocmirea și urmărirea executării graficului de circulație a documentelor la fiecare nivel de responsabilitate din entitatea publica


Există două accepțiuni cu privire la proceduri:
— aceea a procedurilor gen norme metodologice, precizări și instrucțiuni, elaborate de către entitatea publică pentru organizarea aplicării unor reglementări de rang superior, aprobate de către conducătorul entității publice sau chiar de către Guvern (a se vedea, ca exemplu, art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare);
— aceea a metodelor de lucru și a procedurilor scrise, formalizate — care constituie obiectul acestui standard — specifice pentru fiecare entitate publică, referitoare la activitățile acesteia. Aceste proceduri trebuie să fie:
• scrise, respectiv formalizate. Cunoștințele individuale și colective trebuie stocate și puse în ordinea care corespunde scopurilor entității publice;
• simple și specifice. Procedurile scrise se constituie în instrument de lucru, pentru ca executanții să cunoască normele legale ce trebuie respectate, pentru fiecare domeniu al entității publice;
• actualizate în mod permanent, în funcție de evoluția reglementărilor în materie;
• aduse la cunoștința executanților.


Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi [email protected]
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.